İş Kurma Hakkı Ve Hizmet Sunumu Serbestisi


Avrupa Birliği’nin (AB) kurucu anlaşmaları, AB’de hizmetlerin, malların, sermayenin ve kişilerin serbest dolaşımı olmak üzere dört temel özgürlüğün altını çizmektedir. Antlaşmalar ve Avrupa Birliği Adalet Divanı kararları ile desteklenen bu temel özgürlüklere dayanan politikalar ile AB’de bir iç pazar oluşturulmuştur. İç Pazar, AB’nin küresel bir ekonomik güç haline gelmesini sağlamıştır. İç Pazar ve hizmetlerin serbest dolaşımı ile alakalı olarak iki temel kavram karşımıza çıkmaktadır; iş kurma hakkı (veya özgürlüğü) ve (sınır ötesi) hizmet sunumu serbestisi. AB, Üye Devletler arasında yasal düzenlemelerin uyumlaştırılması yolu ile bu kavramların sağlam bir yapı üzerine kurulu olmasını sağlamıştır. 

Türkiye-AB ilişkileri, AB’deki bu ve benzeri gelişmelerden etkilenmiştir. Türkiye’nin AB’ye katılım süreci, Türkiye ile AB arasında kurulan Gümrük Birliği ile daha da güçlenmiştir. Türkiye-AB ilişkilerinin AB Müktesebatının üçüncü faslı olan “İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi” ile şekillendiği söylenebilir. Siyasi nedenlerden dolayı bu fasıl üzerine müzakereler durdurulmuş olsa da Türkiye kendi yasal düzenlemelerinin bu fasıl ile uyumunun sağlanması, özellikle de teknik açılış kriterinin yerine getirilmesi için somut adımlar atmıştır. Bu fasıl için teknik açılış kriteri, fasıl ile uyumlaştırmaya yönelik yasal ve idari değişiklikler için bir çizelge ve strateji belirlenmesini içermektedir. Türkiye’de bu faslın açılması ve teknik açılış kriterinin sağlanması için günümüze dek çok sayıda girişim olmuştur ve bunlardan biri de AB Bakanlığı’nın önderliği ve rehberliğinde ilgili tüm tarafların bir araya getirilmesiyle de uygulanacak olan “İş Kurma Hakkı Ve Hizmet Sunumu Serbestisi” Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için Teknik Yardım Projesidir.Güncel Haberler

Sosyal Medya