Güncel Haberler

Hizmetler Projesi’nden Beyin Fırtınası Çalıştayları

  • 14 Aralık 2015
Hizmetler Projesi’nden Beyin Fırtınası Çalıştayları

"İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması için Teknik Yardım Projesi  (HP) kapsamında Hizmetler Projesi ekibi, 25-26-27 Kasım 2015 tarihlerinde Ankara Kavaklıdere Holiday Inn Hotel’de Hizmetler ve Mesleki Yeterlilikler Direktifleri üzerine GZFT (Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar, Tehditler) ve PEST (Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik) analiz tekniklerini uygulayarak beyin fırtınası çalıştayları düzenlemiştir.

2015’in Ekim ve Kasım ayları içerisinde Hizmetler Projesi, paydaş kurum temsilcilerinin katılımı ile Romanya, Hollanda ve Birleşik Krallık olmak üzere 3 ayrı Avrupa Birliği üyesi ülkeye teknik inceleme gezileri düzenlemiştir. Katılımcıların konu hakkında farkındalıklarının artırılması ile beraber projenin temel amacı olan strateji hazırlanması için teknik yardım ve bir diğer önemli çıktısı olması hedeflenen “Tek Temas Noktaları (TTN)” ve “Ulusal Temas Noktaları (UTN)” kurulumu ile ilgili çalışmalara katkılarının önemi de artmaktadır. Bu bağlamda beyin fırtınası çalıştaylarının "İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" kapsamında hizmet verecek TTN ve UTN yapılarının kuruluşu için zemin hazırlayacak bir çalışma olması öngörülmüştür.

Çalıştaylarda yaratıcı fikir oluşturma yöntem ve teknikleri kullanılarak, tüm paydaşların çalışmalara başından sonuna kadar aktif katılımı sağlanmış ve paydaşların TTN ve UTN hakkındaki hukuki, yönetsel ve altyapısal başlıklardaki ortak görüş, değerlendirme ve önerileri alınmıştır.

GZFT Analiz tekniği ile ülkemizde TTN ve UTN kurulumu için ihtiyaç duyulan strateji ve eylem planına istinaden olumlu ve olumsuz olan iç ve dış faktörlerin paydaşlar gözü ile değerlendirilmesi ve tespit edilmesi hedeflenmiştir. PESTEL Analiz tekniği ile de bir kurumun/birimin planlaması/modellemesi yapılırken faaliyet gösterdiği çevreyi değerlendirmek için kullanılan politik, ekonomik, sosyo-kültürel, teknolojik, çevresel ve mevzuata ilişkin faktörler hakkında görüşlerin toplanması hedeflenmiştir.

Hizmetler Direktifi ve Mesleki Yeterlilikler çerçevesinde gerçekleştirilen GZFT ve PESTEL bulguları bağımsız ve ilişkisel olarak değerlendirilerek sonuç raporuna dönüştürülmüştür.

 

Print
Kategori: Haberler