Güncel Haberler

Hizmetler Projesi’nden Amaç Odaklı Çalıştaylar

Hizmetler Projesi’nden Amaç Odaklı Çalıştaylar

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, Avrupa Birliği Bakanlığı’nın yararlanıcısı olduğu, "İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması İçin Teknik Yardım (Hizmetler Projesi)" kapsamında kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine yönelik çalıştaylar düzenlenecektir. Çalıştaylar 23-25 Şubat, 26-27 Şubat ve 2-3 Mart 2015 tarihleri arasında Ankara Plaza Otel’de gerçekleştirilecektir.

Çalıştaylarda, hizmet faaliyetleri ve mesleklere ilişkin ulusal mevzuatın belirlenmesi ve bu alanda ülkemize ilişkin bir envanter oluşturulmasına amacıyla yürütülecek çalışmaları desteklemek amacıyla, konuyla ilgili 2006/123/AT sayılı Hizmetler Direktifi ve 2005/36/AT sayılı Mesleki Yeterliliklerin Karşılıklı Tanınmasına İlişkin Direktif’e dair kapsamlı bir eğitim verilecek, ülkemizde bahsi geçen Direktiflerin kapsadığı alanlardaki yasal ve idari yapı ile sorumluluklar tartışılacaktır.

Her bir çalıştaya ilgili kurumlardan 60 kişinin katılımı öngörülmektedir. Çalıştaylarda proje Teknik Destek Ekibi kilit uzmanları Alfons B. Lentze, Sanem Baykal, Kutluhan Bozkurt ve Alfred E. Kellermann tarafından yapılacak olan sunumlarda projenin amacı ve Hizmetler Direktifi açısından iç pazar değerlendirilecek, daha sonra Romanya’lı uzman Rodica Lupu, Avrupa Birliği’nin iç pazar sistemi ile ilgili bir sunum yapacaktır. Avrupalı uzmanlar Martin Buse ve Apostolos Anthimos tarafından gerçekleştirilecek olan sunumlarda ise hizmetlerin serbest dolaşımı ve iş kurma hakkı ile mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması ilkelerinin Birliğin dört temel serbestisi kapsamında iç pazarda nasıl ele alındığı konu edilecektir.

Çalıştaylarda katılımcılara aktarılacak bir önemli konu ise; ilgili direktifler kapsamında tesis edilmesi gereken Tek Temas Noktası mekanizmaları ve bu çerçevede ele alınabilecek e-devlet uygulamaları olacaktır. Sonrasında Hizmetler ve Mesleki Yeterlilikler Direktiflerinin üye devletler tarafından uygulamaya konması-sürecinde karşılaşılan sorunlar konusunda genel bilgi verilecek ve uzmanlar konuyu değerlendirecektir. Sonraki oturumlarda, uzmanlar tarafından ele alınacak olan örnek olay incelemeleri, ilgili AB Adalet Divanı İçtihadı sunumlarında AB üye devletlerinden örnekler verilecektir.  

Kilit uzmanlar, ayrıca, Türkiye’deki mevcut durumu değerlendirecek, proje faaliyeti kapsamında paydaş kurumlardan beklenen hususları aktaracak ve kapanış oturumunda katılımcılardan görüş alıp, soruları yanıtlayacaktır.

Print
Kategori: Haberler